האתר בשדרוג, יש למה לצפות עמכם הסליחה

תקנון

כללי
 1. תקנון זה הינו הבסיס לשימוש ורכישה באתר offwhiteliving.co.il (להלן "האתר").
 2. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע למכירה מוצרים שונים.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
 1. שימוש ורכישה באתר פירושם קבלת כל התנאים האמורים בתקנון, ויש לקרוא היטב את התקנון.
 2. ככל שלא קיימת הסכמה לתנאי התקנון – מבוקש לא לרכוש באתר ולא לעשות בו כל שימוש.
 3. תנאי התקנון יחולו על כל שימוש ורכישה באתר, רכישה ושימוש כאמור מהווים הסכמה לתנאי התקנון.
 4. בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במקרה שכזה, לא יישאו בעלי האתר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 5. טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את בעלי האתר.
 6. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכו', בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים, לכל מטרה אחרת.
 1. כל לקוחה המבצעת הזמנה או רכישה דרך האתר מצהירה כי קראה תקנון זה, כי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר, בכל הקשור לתנאי תקנון זה.
 2. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.
 3. כל המחירים באתר הינם בשקלים חדשים, כוללים מע״מ אם הוא חל לפי הדין, ולא כוללים דמי משלוח.
 4. הצגת מוצר באתר אינה מחייבת את בעלי האתר להחזיק מלאי שלו.
 5. בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 6. בעלי האתר רשאים להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 7. יתכן כי מבצעים הקיימים באתר לא חלים בחנות, ולהפך.
 8. אין החלפה או החזרה של מוצרים במבצע.
 9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולרי, טאבלט וכו', ועל שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט או אמצעי תקשורת אחרים.
 10. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות בדוא"ל [email protected] , או בטלפון שמספרו  052-2531503.
כשרות לעשות שימוש באתר
 1. רשאית לעשות שימוש באתר לקוחה שהינה בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה, או דרכון זר תקף, או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל.
 2. הלקוחה רשאית לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהיא בעלת אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט או בטלפון.
 3. על הלקוחה להיות בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 4. על הלקוחה להיות בעלת כתובת למשלוח דואר בישראל, בה היא מבקשת לקבל את המוצרים אותם הזמינה.
 5. בעלי האתר יהיו רשאים למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לרבות במקרה של ביצוע מעשה לא חוקי, הפרת  תנאי מתנאי התקנון, מסירת פרטים שגויים, פגיעה בפעילות האתר, הגבלת שימוש בכרטיס האשראי.
הזמנת מוצרים
38. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוחה קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסרה הלקוחה אל מול חברת כרטיסי האשראי.
 1. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ובעלי האתר יפעלו לאספקת המוצר.
 2. חיוב הלקוחה עבור המוצר יתבצע דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
 3. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ו/או המוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – יהיו בעלי האתר רשאים שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר. במקרה כזה תישלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזינה בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עמה קשר טלפוני.
 4. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוחה שביצעה את ההזמנה, יעדכנו אותה בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוחה להחליט האם מעוניינת לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוחה לא אישרה את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוחה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלי האתר בעניין זה.
 5. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" כמו פיי פאל, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעת בעלי האתר.
 6. אם תבחר המזמינה להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, היא תתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליטה המזמינה לשלם באמצעות פיי פאל, גביית התשלום עבור המוצרים תעשה רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים.
 8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמינה אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את בעלי האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.
 9. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, יבצעו בעלי האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמשה המזמינה, ותמסר הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונה יחויב בעלות השירות.
 10. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך ובעלי האתר יצרו קשר עם המזמינה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 11. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ובמועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו בעלי האתר מחויבים בכפוף לכך שישיבו למזמינה כל סכום ששולם אם שולם לאתר ו/או יבטלו את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 12. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינה לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידה.
 13. במידה והמזמינה חויבה בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמינה להודיע לבעלי האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.    
  אספקת המוצרים
52. מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 1. מוצר יסופק ללקוחה רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע בתהליך ההזמנה.
 2. זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.
 4. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. באחריות הלקוחה לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
 5. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות שביתות, השבתות, סגר, מגיפה, תקלות במערכת המחשב, וכו'.
 6. התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוחה באתר ויחייב את הלקוחה.
 7. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוחה בתוך פרק הזמן הנקוב – על הלקוחה להודיע על כך מידית לבעלי האתר על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוחה הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים.
 8. בזמן אספקת המוצר, רשאים בעלי האתר לדרוש את נוכחותה של בעלת כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.
 9. ניתן לאסוף את המוצרים שהוזמנו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מהחנות בדיסנצ'יק 9 תל אביב, בתיאום טלפוני מראש, באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר.
 10. עלולים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים. מאחר והמוצרים עשויים מחומרים טבעיים, עלולים להיות הבדלים מינוריים במידות.
 11. אספקת המוצר ע"י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם.
 12. המוצר יסופק לכתובת שהמזמינה הקלידה ו/או מסרה בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 13. בעלי האתר מתחייבים לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשו כמיטב יכולתם כי המוצר יגיע במהירות.
 14. בעלי האתר יפעלו כמיטב יכולתם לספק את המוצרים במהירות ובתוך 7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות שליח.
 15. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם בעלי האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה.
 16. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, בעלי האתר יודיעו למזמינה ויפעלו למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 17. מועדי האספקה המצוינים באתר אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר.
 18. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמינה תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחרה המזמינה, אלא אם כן צוין אחרת.
 19. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן: כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר, סגר, מגיפה, וכו', כל סיבה שאינה בשליטת בעלי האתר, מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 20. על הלקוחה להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 21. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים, המזמינה תישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
הזמנות שגויות 74. באחריות הלקוחה בלבד לוודא כי הפרטים שהזינה באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים.  בעלי האתר אינם אחראים לאימות פרטי הלקוחה ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוחה  מתבקשת להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני. ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
75. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
 1. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 30 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
 2. ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל [email protected]. . ההודעה תכלול את פרטי הלקוחה, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
 3. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות בדיסנצ'יק 9 תל אביב, על חשבונה.
 4. דמי ביטול הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הכסף יוחזר ללקוחה באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר בחנות.
 5. ביטול עסקה ע”י המזמינה לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 6. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמינה הסכום ששולם על ידה בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא תחויב המזמינה בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמינה, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
ביטול הזמנת מוצר על ידי בעלי האתר
 1. בעלי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמינה, ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המזמינה או ישיבו לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
מוצרים פגומים ואחריות
 1. מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו בחנות במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוחה. בהיעדר מוצר זהה, הלקוחה תזוכה בסכום הרכישה.
 2. ככל שרכשה הלקוחה מוצרים שאינם מיוצרים על ידי בעלי האתר, יובהר כי האחריות כלפי הלקוחה בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו אחר, ללקוחה או לכל צד שלישי, הנובעים מהמוצר, התקנתו ו/או הרכבתו, תהיה על היצרן של המוצרים הללו.
 3. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 4. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
 5. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר.
 6. בכל מקרה בעלי האתר לא יישאו באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.
החזרת מוצרים
 1. ניתן להחזיר פריט שלא נעשה בו שימוש ואין בו פגם עד שבועיים מיום הקניה בהצגת חשבונית בלבד, למעט מוצרים שנרכשו במבצע.
 2. הזיכוי יינתן כאשר המוצר יגיע בשלמותו לחנות ויעשה לכרטיס שבו נעשה התשלום בלבד.
סודיות מידע
 1. בעלי האתר מתחייבים שכל מידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוחה ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוחה לא הסכימה אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוחה.
 2. בעלי האתר נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
פרטיות
 1. כל פרטיה האישיים של המזמינה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.
 2. בעלי האתר לא יעבירו פרטים אישיים של מזמינה לאף גורם אחר זולת לשליח לשם השלמת עסקה.
 3. בעלי האתר לא יעשו כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמינה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשה המזמינה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.
 4. למרות האמור לעיל, בעלי האתר יהיו רשאים להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד שלישי במקרים בהם המזמינה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, אם המזמינה עשתה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המזמינה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. בעלי האתר יוכלו להשתמש בפרטים האישיים של המזמינה, ללא זיהוי המזמינה הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות בעלי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר.
 7. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשת שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמינה את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או הנובעים מכח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעם המזמינה  עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
מגבלות שימוש על תוכן האתר
 1. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינם הבלעדי של בעלי האתר.
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינם הבלעדי של בעלי האתר, ואשר מופיעים באתר, אלא בהסכמת בעלי האתר, בכתב ומראש.
 3. כל המוצרים המופיעים באתר כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של בעלי האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבעלי האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם של בעלי האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר, ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מבעלי האתר.
 6. בעלי האתר רשאים להורות על ביטול של קישור גם לאחר מתן הסכמה וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר.
דין ושיפוט
 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט בתל אביב.
 2. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 3. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 4. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
38. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוחה קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסרה הלקוחה אל מול חברת כרטיסי האשראי.
 1. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ובעלי האתר יפעלו לאספקת המוצר.
 2. חיוב הלקוחה עבור המוצר יתבצע דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
 3. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ו/או המוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – יהיו בעלי האתר רשאים שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר. במקרה כזה תישלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזינה בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עמה קשר טלפוני.
 4. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוחה שביצעה את ההזמנה, יעדכנו אותה בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוחה להחליט האם מעוניינת לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוחה לא אישרה את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוחה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלי האתר בעניין זה.
 5. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" כמו פיי פאל, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעת בעלי האתר.
 6. אם תבחר המזמינה להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, היא תתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליטה המזמינה לשלם באמצעות פיי פאל, גביית התשלום עבור המוצרים תעשה רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים.
 8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמינה אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את בעלי האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.
 9. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, יבצעו בעלי האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמשה המזמינה, ותמסר הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונה יחויב בעלות השירות.
 10. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך ובעלי האתר יצרו קשר עם המזמינה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 11. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ובמועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו בעלי האתר מחויבים בכפוף לכך שישיבו למזמינה כל סכום ששולם אם שולם לאתר ו/או יבטלו את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 12. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינה לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידה.
 13. במידה והמזמינה חויבה בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמינה להודיע לבעלי האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.    
  אספקת המוצרים
52. מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 1. מוצר יסופק ללקוחה רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע בתהליך ההזמנה.
 2. זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.
 4. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. באחריות הלקוחה לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
 5. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות שביתות, השבתות, סגר, מגיפה, תקלות במערכת המחשב, וכו'.
 6. התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוחה באתר ויחייב את הלקוחה.
 7. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוחה בתוך פרק הזמן הנקוב – על הלקוחה להודיע על כך מידית לבעלי האתר על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוחה הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים.
 8. בזמן אספקת המוצר, רשאים בעלי האתר לדרוש את נוכחותה של בעלת כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.
 9. ניתן לאסוף את המוצרים שהוזמנו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מהחנות בדיסנצ'יק 9 תל אביב, בתיאום טלפוני מראש, באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר.
 10. עלולים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים. מאחר והמוצרים עשויים מחומרים טבעיים, עלולים להיות הבדלים מינוריים במידות.
 11. אספקת המוצר ע"י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם.
 12. המוצר יסופק לכתובת שהמזמינה הקלידה ו/או מסרה בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 13. בעלי האתר מתחייבים לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשו כמיטב יכולתם כי המוצר יגיע במהירות.
 14. בעלי האתר יפעלו כמיטב יכולתם לספק את המוצרים במהירות ובתוך 7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות שליח.
 15. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם בעלי האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה.
 16. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, בעלי האתר יודיעו למזמינה ויפעלו למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 17. מועדי האספקה המצוינים באתר אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר.
 18. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמינה תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחרה המזמינה, אלא אם כן צוין אחרת.
 19. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן: כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר, סגר, מגיפה, וכו', כל סיבה שאינה בשליטת בעלי האתר, מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 20. על הלקוחה להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 21. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים, המזמינה תישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
הזמנות שגויות 74. באחריות הלקוחה בלבד לוודא כי הפרטים שהזינה באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים.  בעלי האתר אינם אחראים לאימות פרטי הלקוחה ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוחה  מתבקשת להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני. ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
75. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
 1. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 30 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
 2. ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל [email protected]. . ההודעה תכלול את פרטי הלקוחה, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
 3. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות בדיסנצ'יק 9 תל אביב, על חשבונה.
 4. דמי ביטול הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הכסף יוחזר ללקוחה באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר בחנות.
 5. ביטול עסקה ע”י המזמינה לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 6. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמינה הסכום ששולם על ידה בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא תחויב המזמינה בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמינה, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
ביטול הזמנת מוצר על ידי בעלי האתר
 1. בעלי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמינה, ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המזמינה או ישיבו לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
מוצרים פגומים ואחריות
 1. מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו בחנות במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוחה. בהיעדר מוצר זהה, הלקוחה תזוכה בסכום הרכישה.
 2. ככל שרכשה הלקוחה מוצרים שאינם מיוצרים על ידי בעלי האתר, יובהר כי האחריות כלפי הלקוחה בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו אחר, ללקוחה או לכל צד שלישי, הנובעים מהמוצר, התקנתו ו/או הרכבתו, תהיה על היצרן של המוצרים הללו.
 3. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 4. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
 5. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר.
 6. בכל מקרה בעלי האתר לא יישאו באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.
החזרת מוצרים
 1. ניתן להחזיר פריט שלא נעשה בו שימוש ואין בו פגם עד שבועיים מיום הקניה בהצגת חשבונית בלבד, למעט מוצרים שנרכשו במבצע.
 2. הזיכוי יינתן כאשר המוצר יגיע בשלמותו לחנות ויעשה לכרטיס שבו נעשה התשלום בלבד.
סודיות מידע
 1. בעלי האתר מתחייבים שכל מידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוחה ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוחה לא הסכימה אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוחה.
 2. בעלי האתר נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
פרטיות
 1. כל פרטיה האישיים של המזמינה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.
 2. בעלי האתר לא יעבירו פרטים אישיים של מזמינה לאף גורם אחר זולת לשליח לשם השלמת עסקה.
 3. בעלי האתר לא יעשו כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמינה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשה המזמינה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.
 4. למרות האמור לעיל, בעלי האתר יהיו רשאים להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד שלישי במקרים בהם המזמינה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, אם המזמינה עשתה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המזמינה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. בעלי האתר יוכלו להשתמש בפרטים האישיים של המזמינה, ללא זיהוי המזמינה הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות בעלי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר.
 7. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשת שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמינה את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או הנובעים מכח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעם המזמינה  עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
מגבלות שימוש על תוכן האתר
 1. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינם הבלעדי של בעלי האתר.
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינם הבלעדי של בעלי האתר, ואשר מופיעים באתר, אלא בהסכמת בעלי האתר, בכתב ומראש.
 3. כל המוצרים המופיעים באתר כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של בעלי האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבעלי האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם של בעלי האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר, ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מבעלי האתר.
 6. בעלי האתר רשאים להורות על ביטול של קישור גם לאחר מתן הסכמה וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר.
דין ושיפוט
 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט בתל אביב.
 2. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 3. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 4. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
27. ניתן לרכוש מוצרים באתר או בטלפון 052-2531503.
 1. לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש למסור את פרטי המוצר הנבחר, פרטי הלקוחה, פרטי התשלום ואופן קבלת המוצר (משלוח או איסוף עצמי).
 2. לרכישת מוצר דרך האתר, יש לבחור את המוצר, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, לרבות לצורך התשלום ומשלוח המוצר.
 3. בעת קניה ראשונה באתר יש למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית וכן לבחור שם משתמש וסיסמא. בקניה חוזרת ניתן לעשות שימוש בשם המשתמש והסיסמא שנבחרו בעבר. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים.
 4. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 5. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
 6. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 7. פרטי המזמינה יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 8. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמינה יחשב לביצוע הזמנה (להלן:"ההזמנה").
 9. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או קבלת אישור מפיי פאל, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה.
 10. חיוב הלקוחה עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל, בכפוף להימצאות המוצרים במלאי.
תשלום
38. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוחה קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסרה הלקוחה אל מול חברת כרטיסי האשראי.
 1. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ובעלי האתר יפעלו לאספקת המוצר.
 2. חיוב הלקוחה עבור המוצר יתבצע דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
 3. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ו/או המוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – יהיו בעלי האתר רשאים שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר. במקרה כזה תישלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזינה בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עמה קשר טלפוני.
 4. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוחה שביצעה את ההזמנה, יעדכנו אותה בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוחה להחליט האם מעוניינת לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוחה לא אישרה את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוחה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלי האתר בעניין זה.
 5. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" כמו פיי פאל, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעת בעלי האתר.
 6. אם תבחר המזמינה להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, היא תתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליטה המזמינה לשלם באמצעות פיי פאל, גביית התשלום עבור המוצרים תעשה רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים.
 8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמינה אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את בעלי האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.
 9. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, יבצעו בעלי האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמשה המזמינה, ותמסר הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונה יחויב בעלות השירות.
 10. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך ובעלי האתר יצרו קשר עם המזמינה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 11. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ובמועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו בעלי האתר מחויבים בכפוף לכך שישיבו למזמינה כל סכום ששולם אם שולם לאתר ו/או יבטלו את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 12. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינה לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידה.
 13. במידה והמזמינה חויבה בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמינה להודיע לבעלי האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.    
  אספקת המוצרים
52. מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 1. מוצר יסופק ללקוחה רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע בתהליך ההזמנה.
 2. זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.
 4. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. באחריות הלקוחה לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
 5. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות שביתות, השבתות, סגר, מגיפה, תקלות במערכת המחשב, וכו'.
 6. התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוחה באתר ויחייב את הלקוחה.
 7. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוחה בתוך פרק הזמן הנקוב – על הלקוחה להודיע על כך מידית לבעלי האתר על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוחה הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים.
 8. בזמן אספקת המוצר, רשאים בעלי האתר לדרוש את נוכחותה של בעלת כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.
 9. ניתן לאסוף את המוצרים שהוזמנו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מהחנות בדיסנצ'יק 9 תל אביב, בתיאום טלפוני מראש, באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר.
 10. עלולים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים. מאחר והמוצרים עשויים מחומרים טבעיים, עלולים להיות הבדלים מינוריים במידות.
 11. אספקת המוצר ע"י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם.
 12. המוצר יסופק לכתובת שהמזמינה הקלידה ו/או מסרה בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 13. בעלי האתר מתחייבים לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשו כמיטב יכולתם כי המוצר יגיע במהירות.
 14. בעלי האתר יפעלו כמיטב יכולתם לספק את המוצרים במהירות ובתוך 7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות שליח.
 15. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם בעלי האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה.
 16. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, בעלי האתר יודיעו למזמינה ויפעלו למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 17. מועדי האספקה המצוינים באתר אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר.
 18. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמינה תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחרה המזמינה, אלא אם כן צוין אחרת.
 19. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן: כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר, סגר, מגיפה, וכו', כל סיבה שאינה בשליטת בעלי האתר, מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 20. על הלקוחה להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 21. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים, המזמינה תישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
הזמנות שגויות 74. באחריות הלקוחה בלבד לוודא כי הפרטים שהזינה באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים.  בעלי האתר אינם אחראים לאימות פרטי הלקוחה ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוחה  מתבקשת להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני. ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
75. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
 1. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 30 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
 2. ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל [email protected]. . ההודעה תכלול את פרטי הלקוחה, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
 3. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות בדיסנצ'יק 9 תל אביב, על חשבונה.
 4. דמי ביטול הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הכסף יוחזר ללקוחה באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר בחנות.
 5. ביטול עסקה ע”י המזמינה לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 6. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמינה הסכום ששולם על ידה בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא תחויב המזמינה בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמינה, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
ביטול הזמנת מוצר על ידי בעלי האתר
 1. בעלי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמינה, ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המזמינה או ישיבו לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
מוצרים פגומים ואחריות
 1. מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו בחנות במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוחה. בהיעדר מוצר זהה, הלקוחה תזוכה בסכום הרכישה.
 2. ככל שרכשה הלקוחה מוצרים שאינם מיוצרים על ידי בעלי האתר, יובהר כי האחריות כלפי הלקוחה בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו אחר, ללקוחה או לכל צד שלישי, הנובעים מהמוצר, התקנתו ו/או הרכבתו, תהיה על היצרן של המוצרים הללו.
 3. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 4. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
 5. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר.
 6. בכל מקרה בעלי האתר לא יישאו באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.
החזרת מוצרים
 1. ניתן להחזיר פריט שלא נעשה בו שימוש ואין בו פגם עד שבועיים מיום הקניה בהצגת חשבונית בלבד, למעט מוצרים שנרכשו במבצע.
 2. הזיכוי יינתן כאשר המוצר יגיע בשלמותו לחנות ויעשה לכרטיס שבו נעשה התשלום בלבד.
סודיות מידע
 1. בעלי האתר מתחייבים שכל מידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוחה ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוחה לא הסכימה אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוחה.
 2. בעלי האתר נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
פרטיות
 1. כל פרטיה האישיים של המזמינה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.
 2. בעלי האתר לא יעבירו פרטים אישיים של מזמינה לאף גורם אחר זולת לשליח לשם השלמת עסקה.
 3. בעלי האתר לא יעשו כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמינה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשה המזמינה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.
 4. למרות האמור לעיל, בעלי האתר יהיו רשאים להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד שלישי במקרים בהם המזמינה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, אם המזמינה עשתה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המזמינה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. בעלי האתר יוכלו להשתמש בפרטים האישיים של המזמינה, ללא זיהוי המזמינה הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות בעלי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר.
 7. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשת שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמינה את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או הנובעים מכח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעם המזמינה  עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
מגבלות שימוש על תוכן האתר
 1. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינם הבלעדי של בעלי האתר.
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינם הבלעדי של בעלי האתר, ואשר מופיעים באתר, אלא בהסכמת בעלי האתר, בכתב ומראש.
 3. כל המוצרים המופיעים באתר כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של בעלי האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבעלי האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם של בעלי האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר, ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מבעלי האתר.
 6. בעלי האתר רשאים להורות על ביטול של קישור גם לאחר מתן הסכמה וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר.
דין ושיפוט
 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט בתל אביב.
 2. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 3. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 4. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
Shopping Cart
גלילה למעלה